ارسال مقاله

    ارسال مقاله به صورت الکترونیکی و از طریق ایمیل زیر (طبق فرمت پیشنهادی) صورت می گیرد:

    آدرس ایمیل جهت ارسال مقالات: conf@piranshahr-iau.ac.ir
Untitled Document