محور های همایش

  • نقش توسعه کشاورزی در ایجاد امنیت غذایی
  • بهداشت و امنیت غذایی
  • بحران آب و تغییر اقلیم با نگرش آن بر امنیت غذایی
  • مدیریت پسماندهای شهری و روستایی با تاکید بر امنیت غذایی
  • کشاورزی، اقتصاد، توسعه و امنیت غذایی
  • نقش رسانه های جمعی در آموزش و توسعه فرهنگ استفاده بهینه از منابع جهت برخورداری از امنیت پایدار غذایی
  • بررسی توانمندی های کشاورزی شمالغرب کشور با تاکید بر ایجاد امنیت پایدار غذایی
  • کشاورزی ارگانیک از توهم تا واقعیت
  • آموزش مهارت های زندگی سالم و نقش آن بر بهبود امنیت غذایی