زمانبندی همایش

    آدرس دبیرخانه همایش: شهرستان پیرانشهر، بلوار کردستان، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر

    تلفن دبیرخانه: 044-44235726
    044-44232477


    ایمیل دبیرخانه: conf@piranshahr-iau.ac.ir
Untitled Document