اعضای کمیته علمی

دکتر رسول خضری کوروش راوندی کمال روحانی


امیر مام رمضانی جمال رزی محمود جامعی


شهاب محمد مرادی محمد رشه شاعری داود خسرو انجم


هیوا خجسته مصطفی احمدی نژاد علیرضا محمد نژاد


سید صلاح حسن نژاد حسن منتظری شیلر پارسا