محور های همایش

  • آسیب شناسی مسیر تحقق فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی
  • مبارزه با مفاسد اقتصادی در تحقق منویات مقام معظم رهبری
  • نظام سرمایه داری در اقتصاد و فرهنگ
  • بررسی مولفه ها، تبیین استراتژی و دستاوردهای اجرای اقتصاد و فرهنگ
  • نقش فرهنگ در سال اقتصاد و فرهنگ
  • تبیین نقش سبک زندگی در تحقق سال فرهنگ و اقتصاد