زمانبندی همایش

    آدرس دبیرخانه همایش: شهرستان پیرانشهر، بلوار کردستان، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر

    تلفن دبیرخانه: 0444-4232477

    ایمیل دبیرخانه: tech-conf@piranshahr-iau.ac.ir
Untitled Document