هیات رییسه

رییس همایش
دکتر رسول خضری
دبیر علمی همایش
دکتر حاتم معروف
دبیر اجرایی همایش
مهندس خلیل مولانی