اعضای کمیته علمی

دکتر رسول خضری دکتر پرویز محمدی دکتر مهدی ایمانی


دکتر رهبر محمود زاده دکتر عباس برنا دکتر حسین اسماعیل لو


دکتر فرحناز محمدوند امیر مام رمضانی کوروش رواندی


شیلر پارسا شکوفه کسرایی سید صلاح حسن نژاد