محل برگزاری همایش

آدرس محل برگزاری همایش: شهرستان پیرانشهر، خیابان سعدی غربی، سالن مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان پیرانشهر

زمان برگزاری همایش: ساعت 9:30 مورخه 5 دیماه 1392
Untitled Document