شیوه نگارش مقاله

از نویسندگان محترم خواهشمند است برای تسریع در داوری، قبل از ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند.


موضوعات مقالات باید در ارتباط با عنوان همایش و محورهای آن باشد.

مقاله باید مشتمل بر چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه، بدنه اصلی تحقیق(چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته­ها)، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع و ماخذ به شرح ساختار زیر باشد.


عنوان مقاله:     B Titr, bold,14

عنوان تیترها:     B Zar, bold, 14

چکیده:     B Nazanin, 12

متن اصلی مقاله:     B Nazanin , 12

متن عبارات انگلیسی:     Times New Roman,12


- مقالات ارسالی در صفحات کاغذ 4A با قلم نازنین فونت 12 (برای قسمت لاتین با قلم Times New Roman12 ) با نرم افزار word 2010 حروف چینی و ارسال شود . در غیر این صورت از بررسی مقاله معذوریم.

مقالات ارسالی به جز اصل مطالب باید دارای صفحه اول به شرح زیر باشد:

عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان.(نام نویسنده عهده دار مکاتبات مشخص شود.)

رتبه علمی و نام موسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی.

نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دور نگار و نشانی پست الکترونیکی.

چنان چه مقاله مستخرج از پایان نامه یا حاصل کار پژوهشی باشد در صفحه اول درج شود.

چکیده كه گويای مسئله مورد بحث، سوابق تحقيق، كاربرد و نتيجه باشد (حداکثر ۲۰۰ کلمه) و واژه های کلیدی (حداکثر 5 واژه).

مقدمه‌ای که گویای مساله مورد بحث، سوابق تحقیق، کاربرد و نتیجه باشد؛

شرح مقاله و روش تحقيق به‌طوري كه براي محقق بعدي قابل بازسازي باشد؛

بند نتيجه كه گويای مزايا و محدوديت‌ها و كاربردهاي تحقيق باشد؛

فاصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست 2.5 و از پایین 3 سانتیمتر طراحی شود.

فاصله خطوط متن مقالات به‌صورت Single باشد و بين عنوان هر بند و نخستین سطر آن يك سطر و بين انتهاي هر بند و شروع بند ديگر دو سطر فاصله در نظر گرفته شود.

متن کامل مقالات بایستی حداكثر در 15 صفحه و به صورت يك ستونی تهيه شود.

متن مقالات، از نظر املايي به دقت تصحيح شود.

جداول نزدیک به متن مربوطه آورده شود. منحنی ها، شکل ها و نمودارها، روشن، دقیق و اصیل باشند.

در متن مقاله به شماره عکس ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص شود.

ارجاعات در متن مقاله داخل پرانتز به صورت (نام خانوادگی، سال: صفحه) آورده شود.

در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود:

الف-کتاب: نام خانوادگی، نام (سال نشر) نام کتاب، نام مترجم، دوره چند جلدی، نوبت چاپ، محل نشر: نام ناشر.

ب- مقاله: نام خانوادگی، نام (سال نشر) عنوان مقاله، نام نشریه، دوره یا جلد، شماره نشریه،ص.

مقاله های رسیده ابتدا از طرف کمیته علمی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود توسط سه نفر از صاحب نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

نحوه ارسال مقالات:
مقالات با نامگذاری نویسنده مسئول به صورت انگلیسی از طریق پست الکترونیکی به ایمیل همایش ارسال شوند.

تذکرات مقاله قبلاٌٌ در نشریه یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.

مسئولیت محتوی مقاله به عهده نویسندگان است.

دبیرخانه همایش در قبول یا رد مقاله آزاد­ می باشد.