محور های همایش

  • روش های نوین در آموزش و پرورش ابتدایی
  • بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مقطع ابتدایی
  • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در مدارس ابتدایی
  • نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
  • نقش معلم در آموزش ابتدایی
  • بازگشت به تعلیم و تربیت طبیعت محور در دوره ابتدایی
  • کاربرد رایانه در آموزش ابتدایی
  • الگوها و روش های تدریس نوین و فعال
  • آسیب شناسی آموزش و پرورش با تاکید بر دوره ابتدایی
  • معرفی، تحلیل و نقد نظریه ها و الگوهای تغییر در برنامه های درسی دوره ابتدایی