هیات رییسه

رییس همایش
دکتر حاتم معروف
دبیر علمی همایش
دکتر کمال روحانی
دبیر اجرایی همایش
مهندس خلیل مولانی